Obchodní podmínky

1. Prodej zboží

1.01 Platnost obchodních podmínek – prodej

1.01.01 Veškeré dodávky, služby a obchodní vztahy mezi smluvními stranami se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

1.01.02 Veškerá ujednání a obchodní podmínky prodávajícího jsou platná pouze po dohodě obou smluvních stran v písemné formě stvrzené podpisy zástupců obou stran. Platnost jakýchkoliv dalších ujednání je rovněž podřízena těmito podmínkami pro prodej.

1.02 Nabídka

1.02.01 Nabídka prodávajícího je nezávazná. Vyhotovená nabídka zaslaná zájemci pozbývá platnosti po uplynutí 7 kalendářních dnů od jejího vystavení, pokud v nabídce není výslovně stanoveno jinak a to z důvody změny kurzu.

1.02.02 Kupující bere na vědomí, že zaměstnanci prodávajícího nejsou oprávněni k vedlejším ústním ujednáním, či poskytování ústních příslibů.

1.03 Ceny zboží

1.03.01 Cenou se rozumí cena zboží bez úhrady dopravy, pojištění dopravy, vypravení včetně balení. Odesílá-li prodávající zboží kupujícímu, vyhrazuje si právo úhrady cen v plné výši předem, respektive dobírkou, nebo jiným adekvátním způsobem, který si stanoví prodávající.

1.03.02 Pokud není stanoveno jinak, trvá platnost ceníků prodávajícího do vydání ceníků nových.

1.03.03 Prodávající je oprávněn při změně cla, dovozních a vývozních poplatků a změně kurzů valut odpovídajícím způsobem poměrově upravit sjednanou koncovou prodejní cenu.

1.04 Dodací lhůty a podmínky

1.04.01 Veškerá ujednání smluvních stran o dodacích lhůtách vyžadují písemnou formu.

1.04.02 Kupující nemá právo na náhradu škod, jež nastaly nedodáním zboží v případě překážek na straně prodávajícího, jež nastaly nezávisle na jeho vůli a brání ve splnění jeho povinností, a to zejména v případech:

1.04.03 Prodávající je oprávněn ve shora uvedených případech jednostranně prodloužit dodací lhůtu až o 1 měsíc nebo odstoupit částečně, či úplně od smlouvy. V případě nutnosti prodloužení dodací lhůty o více než 1 měsíc, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy v její doposud nesplněné části.

1.04.04 Dodací lhůta se prodlužuje bez dalšího ujednání rovněž o dobu, po kterou se kupující nachází v prodlení se splněním své povinnosti nebo pro překážky vzniklé z hospodářských poměrů kupujícího.

1.04.05 Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí jeho dodání na adresu uvedenou kupujícím v kupní smlouvě, objednávce, nebo potvrzeném dodacím listu. Zboží došlé na tuto adresu se považuje za dodané.

1.04.06 Kupující je povinen oznámit prodávajícímu včas změnu adresy určené pro dodání zboží. Příjem zboží stvrzuje kupující svým podpisem na dodacím listu, případně daňovém dokladu.

1.05 Prodlení s převzetím zboží

1.05.01 Po dobu prodlení kupujícího s převzetím zboží nebo se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn uchovat zboží a zadržet je u sebe na náklady kupujícího. Prodávající je oprávněn v takovém případě použít za tímto účelem služeb třetí osoby.

1.05.02 Během zadržení zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu přiměřené náklady, které tímto vznikly, nejméně však měsíčně 1% z kupní ceny. Prodávající je oprávněn vyžadovat po kupujícím náklady, které mu vznikly a zboží zadržovat až do jeho úplného uhrazení.

1.06 Množství a úplnost dodávky

1.06.02 Zjevné vady v množství a úplnosti dodávky je nutno oznámit prodávajícímu ihned při dodání zboží (při přebírání). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel, poněvadž kupující je při předání zboží prodejcem plně seznámen s druhem zboží, množstvím a úplností dodávky! Případné skryté vady na zboží je nutno prodávajícímu oznámit do 3 dnů od dodání zboží.

1.06.03 Případné převzetí zboží dopravcem k přepravě pro kupujícího a jeho potvrzení platí jako potvrzení množství a úplnosti zboží, včetně jeho nezávadného balení.

1.07 Přechod nebezpečí škody na zboží

1.07.01 Přechod nebezpečí škody na zboží na kupujícího nastává okamžikem předání prvnímu dopravci pro kupujícího.

1.07.02 Uskutečňuje-li se dodání zboží jeho odesláním, musí být zboží zjevně a dostatečně označeno jako zásilka a prodávající bez zbytečného odkladu oznámí kupujícímu odeslání zboží (datum a způsob odeslání)

1.07.03 Prodávající je povinen pojistit zboží pouze na základě písemné objednávky kupujícího, a to k jeho tíži.

1.08 Záruka

1.08.01 Jako základní záruční doba na zboží je stanovena dvouletá zákonná záruka (§619-627/ zákon č.40 Sb.), není-li v dodacím listě určeno jinak.

1.08.02 Záruka ze strany prodávajícího je platná pouze proti prvnímu kupujícímu. Není možné ji převést ani od ní odstoupit. Vztahuje se pouze na zboží kupujícím již zaplacené, jen na zboží shodného výrobního čísla a typu uvedeného v kupní smlouvě, dodacím listu, nebo prodejce.

1.08.03 Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží. Je-li zboží dodáno osobně prodávajícím, platí datum na dodacím listu. Je-li zboží odesláno prodávajícím přepravní službou, poštou, či jiným způsobem, běží záruční doba od převzetí prvním dopravcem. Při prodeji zboží nižší hodnoty, může být uzavřena kupní smlouva ústně s vystavením účetního dokladu – "prodejky" a bez záručního listu. Rozsah a podmínky smluvní záruky se pak řídí těmito obchodními podmínkami. V ostatních případech obdrží klient písemné vyhotovení kupní smlouvy (daňový doklad a dodací list), jejíž ustanovení jsou shodná s obchodními podmínkami zde uvedenými.

1.08.04 Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží podle možnosti co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a podat o skrytých vadách zprávu prodávajícímu bez zbytečného odkladu po té, kdy vady zjistil, nejpozději však do 3 dnů po dodání zboží. V ostatním platí ustanovení § 428 obch. zák. přiměřeně.

1.08.05 Kupující je povinen uplatnit reklamaci doručením zboží osobně na servisní pracoviště prodávajícího na vlastní náklady a nebezpečí, vždy s doklady uvedenými v bodě "1.08.08".

1.08.06 Servisní pracoviště prodávajícího je určeno jako jediné místo pro převzetí zboží, na které je uplatňována záruka. Zboží po opravě bude prodávajícím zasláno kupujícímu zpět na jeho vlastní náklady a nebezpečí škody, není-li s kupujícím sjednán jiný individuální způsob předání.

1.08.07 Požádá-li kupující o provedení opravy v místě kupujícího (byt, kancelář, provozovna, apod.), může být oprava provedena i na místě, ale kupující je povinen uhradit všechny úkony sjednané nad rámec záručního plnění a náklady spojené s dopravou technika na místo opravy a zpět podle aktuálního ceníku služeb a servisních výkonů.

1.08.08 Při uplatnění reklamace je třeba uvést o jakou vadu jde, jak se projevuje a je nutno předložit:

1.08.09 Ze zákonné odpovědnosti za vady a ze smluvní záruky vzniká kupujícímu pouze právo na bezplatné odstranění vad (práce a materiál), na něž se záruka vztahuje a které se během záruční doby na zboží vyskytnou při dodržení níže uvedených záručních podmínek. V případě vady neodstranitelné vzniká kupujícímu pouze právo na výměnu zboží za zboží stejných parametrů (nebude-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické, pak parametrů lepších).

i) Lhůta pro odstranění vady a vyřízení reklamace může být prodloužena o dobu přepravy, je-li tato přeprava nutná, k odbornému posouzení vady nebo opravy do autorizovaného servisního střediska dodavatele či výrobce.

1.08.10 Záruka se vztahuje

1.08.11 Záruka se nevztahuje

1.08.12 Záruční doba neběží

po dobu, po kterou kupující nemůže řádně užívat zboží pro jeho vady, či po kterou bylo zboží v opravě u prodávajícího. Při výměně HW komponent nepočíná běžet nová záruční doba. Prodloužení záruční doby o dobu, kdy bylo zařízení v záruční opravě se počítá, je-li tato oprava v trvání delším než 3 dny. 1.09 Vlastnictví, přechod vlastnictví

1.09.01 Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví k dodanému zboží až do úplného zaplacení kupujícím. Při průběžném fakturování se považuje za jistotu na zaplacenou pohledávku.

1.09.02 V případě, že pohledávka prodávajícího není plně zaplacena a dodané zboží je v držení kupujícího, je tento povinen opatrovat bezplatně toto vyhrazené zboží pro prodávajícího. V případě použití vyhrazeného zboží do celků společně se zbožím jiného původu, náleží prodávajícímu podíl na hodnotě celku odpovídající hodnotě použitého vyhrazeného zboží dodaného prodávajícím.

1.09.03 V případě, že pohledávka prodávajícího není plně zaplacena, není kupující oprávněn zboží dále prodat. Učiní-li tak přes toto ustanovení, jsou v okamžiku prodeje ihned splatné veškeré nevyrovnané pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu.

1.09.04 Dostane-li se kupující do prodlení s plněním nebo nesplní-li ostatní smluvní podmínky, je prodávající oprávněn odebrat vyhrazené zboží zpět, případně požadovat odstoupení nároků kupujícího na vydání zboží proti třetí straně. Odebrání vyhrazeného zboží je prodávající oprávněn provést bez předložení pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu. Prodávající si vyhrazuje právo písemně vyzvat kupujícího, aby takovéto zboží na vlastní náklady a nebezpečí škody zaslal zpět prodávajícímu. Výdaje spojené s odebráním nebo jinou formou převzetí zboží zpět prodávajícímu nese v plné výši kupující. Odebrání, jakož i zastavení vyhrazeného zboží se v takovém případě považuje za jistotu na nezaplacenou pohledávku až do jejího úplného uhrazení prodávajícímu. V takovém případě není kupující oprávněn odstoupit od smlouvy.

1.10 Autorská práva

1.10.01 V případě, že součástí dodaného zboží je software, je tento jako samostatný přenechán kupujícímu k jednorázovému užívání, přičemž kupující není oprávněn takový software dále prodávat ani přenechat třetím stranám k užívání.

1.10.02 Software poskytnuté jako freeware nelze dále prodávat.

1.10.03 Při porušení tohoto ustanovení nebo ochrany autorského práva jako takového ručí kupující za náhradu škody takto vzniklou v plné výši a to jak prodávajícímu, tak třetím stranám.

1.10.04 Prodávající nenese zodpovědnost za data a software na paměťových médiích klientů ve smyslu ochrany autorských práv.

2. Poskytování servisních služeb

2.1 Platnost podmínek – služby a servisní výkony

Platí pro provádění servisních výkonů, rekonfigurací HW&SW, vč. jiných úprav, provádění záručních i pozáručních a dalších smluvních oprav.

2.2 Servisní výkon a rozsah plnění

Dále jen "opravy" se řídí následujícími servisními podmínkami pro provádění servisních výkonů a poskytování služeb v oblasti IT.

2.3 Servisní podmínky a rozsah plnění

2.3.1 ARGUMENT, spol. s r.o. zajišťuje provedení servisních výkonů v rozsahu, který je obsažen v servisním protokolu (kde je klientovi také potvrzeno převzetí zařízení do opravy), případně sjednanou individuální smlouvou o zajištění servisních prací.

2.3.2 Nestanoví-li klient jednoznačně, kterých dílů se má oprava týkat, pak se rozumí, že mají být opraveny všechny závady a vyměněny nebo opraveny všechny defektní díly, aby byla obnovena plná funkčnost zařízení.

2.3.3 Oprava zařízení bude provedena odstraněním příčiny poruchy nebo výměnou vadného dílu. Bude-li zjištěno, že zařízení nelze opravit nebo servis nebude mít náhradu za defektní díl (ani obdobných parametrů, výkonu, kvality, aj.), bude zařízení vráceno klientovi a vyúčtována bude jen cena diagnostiky – provedení zkušebních servisních úkonů nutných pro zjištění vady či chybového stavu zařízení (nejedná-li se o záruční opravu).

2.3.4 Cena opravy je sjednána dle platného ceníku služeb a servisních výkonů, se kterým je klient seznámen při sepisování servisního protokolu.

2.3.5 Pokud klient v servisním protokolu stanoví cenovou hranici pro cenu opravy a při provádění opravy nelze opravu dokončit bez jejího překročení, bude v pracích na opravě pokračováno až po klientově souhlasu. Nebude-li klient souhlasit s dokončením opravy po překročení cenové hranice, budou mu účtovány dosud provedené servisní výkony a zboží mu bude vydáno bez dokončení opravy. Je-li to možné, vyhoví ARGUMENT, spol. s r.o. přání klienta uvést zařízení do původního stavu před započetím opravy a vyúčtuje klientovi jen cenu servisních prací provedených do daného okamžiku.

2.3.6 Pokud se při přezkoušení zařízení i v případě záruční opravy prokáže, že zařízení není vadné (např. vlivem neodborného zásahu klienta do konfigurace zařízení a to jak do konfigurace SW tak i HW, apod.) je klient povinen uhradit provedené zkušební výkony v souladu s platným ceníkem servisních výkonů, vč. dopravného.

2.3.7 Vydat zařízení převzaté do opravy je možné pouze na základě předložení servisního protokolu, který dokladuje převzetí zařízení do opravy. Ve vyjímečných případech může být zařízení vydáno i bez předložení tohoto dokladu, ale pouze po předložení průkazu totožnosti klienta a dokladu o koupi daného zboží (za předpokladu, že souhlasí iniciály a adresa klienta uvedená v dokladu o koupi zboží).

2.3.8 Nebude-li zařízení po provedené opravě vyzvednuto klientem do 1 měsíce ode dne ukončení opravy (i po opětovném upozornění klienta o dokončení opravy) dochází tím k úschově daného zařízení a klient je při pozdějším převzetí daného zařízení povinen uhradit úschovné ve výši 10% z celkové ceny opravy za každý další započatý kalendářní měsíc. Nebude-li zařízení vyzvednuto po opravě do 6 měsíců od dokončení opravy, zaniká tím klientovi nárok na jeho pozdější vyzvednutí a servisní společnost může s daným zařízením nakládat dle svého uvážení.

2.3.9 Upgrade, repase, rekonfigurace HW se provádí na zařízení klienta, kde je na základě individuální dohody proveden sjednaný výkon obnovy (přestavby) HW. Součástí této dohody je korektní oživení systému, otestování HW komponent, případně celého systému a v případě dohody i instalace OS, případně dalšího software, který byl klientem využíván za předchozího stavu, na které má klient licenční ujednání a instalační média vč. registračních čísel. Pokud se při instalaci prokáže, že některý z předchozích bodů klient nesplňuje, nemůže být tento software instalován. Byl-li na počítači software třetí strany, u kterého se vlivem prováděného výkonu narušil chod, musí být tento software třetí strany přeinstalován či nově nainstalován touto třetí stranou.

2.4 Odpovědnost za vady provedené opravy a odpovědnost za škodu

2.4.1 ARGUMENT, spol. s r.o. odpovídá za vady, které má provedená oprava při převzetí zařízení klientem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí zařízení ve dvouměsíční záruční době a jsou v přímé souvislosti s provedenou opravou.

2.4.2 Na díly dodané při opravě je poskytována šestiměsíční záruční doba. V případě, že se vyskytne vada dílu dodaného při opravě, bude v záruční době vadný díl klientovi bezplatně vyměněn (včetně servisních prací nutných pro výměnu vadného dílu).

2.4.3 Záruka na opravu se nevztahuje na závady způsobené cizím zákrokem, neodbornou manipulací, nevhodným skladováním nebo dopravou.

2.4.4 V případě, že by došlo k poškození, ztrátě nebo zničení zařízení převzatého do opravy, uhradí ARGUMENT, spol. s r.o. vzniklou škodu ve výši zůstatkové hodnoty zařízení v době poškození a to hotově, nebo po dohodě s klientem vydáním náhradního zařízení v odpovídající cenové relaci.

2.5 Odpovědnost za ztrátu dat

2.5.1 Při převzetí zařízení do opravy se předpokládá, že má klient provedeno zálohování dat (na externí média). Nemá-li klient provedeno zálohování dat, musí na tuto skutečnost upozornit. Na jeho přání budou (je-li to technicky možné), vyhotoveny záložní kopie. Náklady spojené s jejich pořízením budou vyúčtovány podle platného ceníku servisních výkonů a připočteny k ceně opravy a to i v případě opravy záruční.

2.5.2 Pokud klient na skutečnost neprovedeného zálohování dat neupozorní a následkem prováděné opravy dojde ke ztrátě těchto dat nebo pokud klient odmítne provést bezpečnostní zálohu dat technikem před opravou, není možno tuto ztrátu dat reklamovat, či uplatňovat jakékoliv nároky na náhradu vzniklé škody, včetně i možných škod které by mohly následně vzniknout vlivem této ztráty dat.